O centru

Uporabniki storitev

Upravičenci  do storitev v VDC Tončke Hočevar so tisti uprabniki, ki izpolnjujejo pogoje, ki so opisani v 8. členu  Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Le ta  opredeljuje, da so do storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji upravičene:

  •  Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
  •  Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi  motnjami v gibanju,
  •  Odrasle osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami,
  •  Odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju ob lažjih dodatnih motnjah
Plačilo storitev opredeljuje 100. člen Zakona o socialnem varstvu, ki navaja, da so  prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja in prejemniki nadomestila za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih oseb (Ur. L. SRS, št. 417849)  oproščeni plačila vseh storitev (velja tudi za dnevno varstvo VDC) razen storitev institucionalnega varstva (celodnevno varstvo VDC) po prvem odstavku 16. člena tega zakona.
SPLETNE STRANI Multimedija.net