Invalidi in osebe s posebnimi potrebami enakopravni in enakovredni člani družbe

3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami

 

Ljubljana, 29. november 2023 – V Sloveniji, kjer z invalidnostjo živi 170 tisoč ljudi, kar predstavlja 8,5 odstotka prebivalstva, je pomembno prepoznati in odpraviti ovire, s katerimi se invalidi vsakodnevno srečujejo. Te ovire niso le fizične narave, temveč tudi posledica neizvajanja in nepoznavanja zakonske ureditve ter odnosa družbe do invalidov, ob mednarodnem dnevu invalidov in oseb s posebnimi potrebami, ki ga obeležujemo 3. decembra, sporoča Varstveno delovni center Tončke Hočevar 

V VDC-ju Tončke Hočevar si prizadevajo za uresničevanje temeljnih pravic invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Njihov cilj je spodbujati in krepiti socialne aktivnosti uporabnikov, jih usmerjati k čim večji samostojnosti in jim zagotavljati delo, prilagojeno njihovim sposobnostim in individualnim potrebam. V zavodu se zavzemajo za večjo vključenost oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v socialno okolje. Podpirajo deinstitucionalizacijo, ki temelji na potrebah in željah uporabnikov, ter si prizadevajo za enakovredno vključevanje invalidov v družbo, kar je temelj demokracije in aktivnega državljanstva.  

»Odločevalce pozivamo, da zagotovijo več finančnih sredstev za podporo invalidom in osebam s posebnimi potrebami, saj je večja finančna podpora ključna za razvoj programov in storitev, ki bodo omogočili boljše vključevanje teh oseb v družbo. Pomanjkanje finančnih sredstev bo imelo neposreden in pomemben vpliv na kakovost in obseg storitev, ki jih nudimo varstveno-delovni centri,« meni Slavko Bolčević, direktor VDC-ja Tončke Hočevar. Ob zmanjšanju oziroma nezagotovitvi dovolj sredstev bodo zavodi, kakršen je VDC Tončke Hočevar, prisiljeni v omejevanje socialnih aktivnosti svojih uporabnikov, kot so organizacija izletov, praznovanj in drugih priložnosti za druženje uporabnikov ter njihovih pomembnih oseb, ki so ključne za spodbujanje socialne vključenosti in izboljšanje kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. Tovrstne dejavnosti so pomembne tudi za krepitev občutka pripadnosti in skupnosti med uporabniki. »Brez zadostnih sredstev bodo te priložnosti omejene, kar lahko negativno vpliva na duševno zdravje in dobro počutje uporabnikov,« še pove Bolčević. 

VDC Tončke Hočevar_3

Poleg tega v VDC-ju Tončke Hočevar poudarjajo še, da bodo brez potrebnih sredstev programi, namenjeni izboljšanju življenja invalidov in oseb s posebnimi potrebami, manj učinkoviti. To bo vodilo v zmanjšanje njihove sposobnosti za samostojno življenje in vključenost v družbo. Ob mednarodnem dnevu invalidov in oseb s posebnimi potrebami pa v zavodu izpostavljajo še nujnost, da se invalidom in osebam s posebnimi potrebami omogoči aktivno državljanstvo, kar pomeni zagotavljanje enakih možnosti za udeležbo v političnem, družbenem, gospodarskem in kulturnem življenju. 

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1992 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami – dan, ki predstavlja priložnost za ozaveščanje o izzivih, s katerimi se soočajo invalidi in osebe s posebnimi potrebami, ter za poudarjanje pomena njihove vključenosti v družbo. Leta 2006 je bila sprejeta Konvencija o pravicah invalidov, ki jo je podpisalo 153 držav, vključno s Slovenijo. Od tedaj je bila v Sloveniji sprejeta vrsta zakonodajnih rešitev za uresničevanje konvencije, med drugim zakona o izenačevanju možnosti invalidov in o osebni asistenci. Eden od prihodnjih izzivov pa je vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo. 

VDC Tončke Hočevar_2 VDC Tončke Hočevar_1

SPLETNE STRANI Multimedija.net