Dejavnosti

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

V Varstveno delovnem centru Tončke Hočevar izvajamo socialno varstveno storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji,  v katero je vključeno 239 uporabnikov.

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirana oblika varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb do storitve, ki uporabnikom v skladu z njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje.

Uporabnikom se omogoča vključevanje v tisto obliko storitve, ki ustreza njihovim psihološkim, pedagoškim, zdravstvenim in socialnim potrebam, ob upoštevanju njihove prevladujoče, primarne motnje.

Na tak način se spodbuja ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in sposobnosti, razvijanje delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih navad,  povečuje se občutek koristnosti in samopotrditve. Uporabnike se spodbuja k vztrajnosti in samostojnosti v življenju ter h  krepitvi čuta za odgovornost, še posebej pa se poudarja dobre medosebne odnose, ki so vodilo za dobro počutje v zavodu  in doživljanje lastne pozitivne vloge.

Sistem vodenja in spremljanja uporabnikov poteka multidisciplinarno, kar pomeni zagotavljanje kakovostne obravnave posameznika, saj se  upošteva doktrine različnih strok. Timi za strokovno obravnavo oseb z motnjami v duševnem razvoju ter pogosto dodatnimi spremljajočimi motnjami se oblikujejo glede na potrebe uporabnika in lahko vključujejo defektologa, psihologa, socialnega delavca, fizioterapevta, delovnega terapevta, specialnega pedagoga, andragoga, zdravstveno in negovalno osebje.  Poleg tega strokovni tim tesno sodeluje z inštruktorji ter varuhi in tudi z ostalim osebjem, če se pokaže potreba po tem.

Specifična stanja uporabnikov so naš stalni izziv za iskanje novih načinov obravnav, za oblikovanje novih programov, ki dvigujejo raven naših obravnav.

Programe, v katere se uporabniki vključujejo, prilagajamo njihovim potrebam, sposobnostim in interesom ob stalnem sledenju strokovnim smernicam. Tako  smo oblikovali poleg programov, ki so storilnostno naravnani, tudi program  za starejše uporabnike, program za uporabnike z avtističnimi motnjami, programe kjer so procesi usmerjeni v  ustvarjalne in terapevtske aktivnosti ter program storitev na nivoju zavoda, kar pomeni dejavno  skrb za okolico, pomoč v jedilnici in pralnici, ter pri  čiščenju.

Že več kot deset let uspešno razvijamo tudi integrirane oblike zaposlovanja, ki nudijo maksimalno mero samostojnosti in vključevanje v okolje ob naši strokovni podpori. Dobro sodelovanje s podjetji,  ki zaposlujejo uporabnike v svojem delovnem kolektivu ob  vodenju in spremljanju s strani zavoda, je tudi eden od ciljev zaposlovanja tistih uporabnikov, ki zmorejo takšne oblike vključevanja.

Poleg tega aktivno sodelujemo v različnih oblikah  storitev, ki  uporabnikom in njihovim družinam omogočajo delovno in socialno udejstvovanje.

Zaposlitev v zavodu je razdeljena na:

 

LASTNI PROGRAM STORITVENI PROGRAM INTEGRIRANA ZAPOSLITEV
 • različna obdelava tekstilnih materialov (šivanje, vezenje, tkanje)
 • likovna ustvarjalnost
 • oblikovanje in poslikava gline
 • obdelava lesa (izdelava lestev in ostalih drobnih izdelkov iz lesa)
 • tiskarska dela
 • mizarska dela
 • vključevanje v v storitve na nivoju zavoda
 • kooperacije
 • kartonažna dela
 • embaliranje
 • vključevanje v zaposlitvene dejavnosti izven centra (različna dela v vrtnem centru trgovine Bauhaus in Obi, delo v kuhinji podjetja Sovita, Lars & Sven, Vrtec pod gradom, Cmepius, NK Olimpija)

Uporabnikom so na voljo tudi različne obogatitvene dejavnosti, ki potekajo v tesnem sodelovanju med dopoldanskim in popoldanskim izvajanja storitev:

Letovanja,

zimovanja, izlet

Prostovoljstvo uporabnikov Druženje z živalmi Hortikultura in terapevtski vrt Krožki

 

SPLETNE STRANI Multimedija.net