VDC-logo-sec.png
21/Feb/2024

VDC Tončke Hočevar je najstarejši varstveno-delovni center za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Sloveniji

Ljubljana, 3. oktober 2023 – 1. oktobra 1968 je bil s sklepom takratnega Društva za pomoč nezadostno razvitim osebam ustanovljen Varstveno delovni center Tončke Hočevar, ki je tako najstarejši in prvi ustanovljeni varstveno-delovni center v Sloveniji, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju prek različnih programov vodenja, varstva, dela in bivanja omogoča izboljšanje kakovosti njihovega življenja.

 

Pred 55 leti, ko je bil ustanovljen VDC Tončke Hočevar, so bile tovrstne ustanove pogosto del večjih, centraliziranih sistemov socialne oskrbe, kjer sta bili njihova avtonomija in možnost prilagajanja na lokalno raven precej omejeni. Danes pa so institucije, ki nudijo socialnovarstvene storitve, bistveno bolj avtonomne, večji poudarek je na strateškem upravljanju, izpolnjevanju ciljev in prilagodljivosti, poudarjajo v VDC-ju Tončke Hočevar.

»Ob ustanovitvi je bil naš zavod, tako kot drugi podobni zavodi, osredotočen zlasti na osnovno oskrbo uporabnikov, ni bilo tolikšnega poudarka na rehabilitaciji, socialni vključenosti in individualizaciji storitev. Skladno z razvojem področja socialnovarstvenih storitev za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju pa danes varstveno-delovni centri nudimo širok nabor storitev, ki so prilagojene potrebam uporabnikov, vključno z rehabilitacijo, izobraževanjem in dejavnostmi socialnega vključevanja,« je povedal Slavko Bolčevič, direktor VDC-ja Tončke Hočevar.

Pred več kot pol stoletja so bili modeli socialne oskrbe bolj institucionalni z manj poudarka na človekovih pravicah in individualnih potrebah uporabnikov; manj je bilo tudi vključevanja v širšo skupnost. »Danes imajo večji pomen deinstitucionalizacija, ki mora temeljiti na potrebah in željah uporabnikov, humanizacija oskrbe in spoštovanje človekovih pravic. Ustanove, kot je VDC Tončke Hočevar, aktivno izvajamo programe družbene odgovornosti ter sodelujemo s številnimi partnerji v skupnosti,« področje socialnovarstvenih storitev za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju danes in pred 55 leti primerja Bolčevič.

Pomembne priložnosti za nadaljnji razvoj socialnovarstvenih storitev vidi Slavko Bolčevič zlasti na področju digitalne preobrazbe ter telemedicine in e-zdravja. Pomemben korak bo po njegovem mnenju predstavljala uporaba naprednih tehnologij za izboljšanje upravljanja, komunikacije ter zagotavljanja zdravstvenih in terapevtskih storitev na daljavo. Prepričan je tudi, da je prihodnost v razvoju specializiranih programov, ki bodo prilagojeni posebnim skupinam, kot so osebe z določenimi zdravstvenimi stanji ali posebnimi potrebami, ter v vseživljenjskem učenju, ki bo uporabnikom omogočilo razvoj novih veščin.

Zgodovina VDC-ja Tončke Hočevar

Ob ustanovitvi leta 1968, takrat pod imenom Demonstracijsko eksperimentalni center za dnevno varstvo in delovno usposabljanje duševno prizadete mladine v izgradnji, se je v zavod vključevalo 17 odraslih pod vodstvom dveh zaposlenih. V letu 1986, ko je število vključenih uporabnikov naraslo na 144, in jih je spremljalo 37 zaposlenih, se je zavod preimenoval v VDC Tončke Hočevar. Zaradi naraščajočih potreb se je zavod razširil in danes je vanj v različnih oblikah bivanja ter vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji vključenih 254 uporabnikov, zavod pa zaposluje 148 ljudi in sodeluje z več prostovoljci.

Zavod je usmerjen v celostno obravnavo svojih uporabnikov v sodelovanju z zunanjimi ustanovami in njihovimi svojci ali skrbniki ter si prizadeva za nadgradnjo že obstoječih storitev in išče najprimernejše rešitve za uporabnike. Pri tem sledi načelu enake dostopnosti za vse, normalizacije, individualizacije in možnosti izbire. Njegova dejavnost obsega izvajanje socialnovarstvenih storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, institucionalnega varstva, socialnega vključevanja invalidov in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

 


ZAPOSLIMO-01-1-1200x1202.jpg
21/Feb/2024

V VDC-ju Tončke Hočevar zaposlimo psihologa (m/ž) za delo na področju odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: 40 ur/teden
Urnik dela: večizmensko (3-krat tedensko do 16.00 oz. 17.00, 2-krat tedensko do 19.00, 1-krat mesečno en dan v vikendu dežurstvo)
Obseg dela:
 • PSIHOLOŠKO DIAGNOSTICIRANJE IN SVETOVANJE,
 • PSIHOLOŠKA OBRAVNAVA,
 • SVETOVANJE IN TERAPIJA,
 • IZVAJANJE SKUPINSKIH IN INDIVIDUALNIH PROGRAMOV,
 • SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV,
 • SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, IZVAJANJU, EVALVIRANJU INDIVIDUALNIH NAČRTOV UPORABNIKOV,
 • SODELOVANJE PRI DELU Z UPORABNIKI IN VODENJU DOKUMENTACIJE,
 • SVETOVANJE PRI KADROVANJU,
 • PRIPRAVA PROGRAMOV IN DOKUMENTACIJE IZ SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
 • SODELOVANJE S SVOJCI, ZAKONITIMI ZASTOPNIKI, ZAGOVORNIKI, ORGANIZACIJAMI IN DRUGIM DELEŽNIKI,
 • SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, ZAKONODAJE, INTERNIH AKTOV TER VNAŠANJE SPREMEMB V DELOVNI PROCES,
 • IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA, INTERNIH AKTIH ZAVODA IN ZAKONODAJI.
Prijava do: 4. 3. 2023

Več informacij o delovnem mestu in možnost prijave najdete TUKAJ.

Kontaktna oseba:
MARTINA SVETLIN
Telefon: 01 583 88 52
E-naslov: martina.svetlin@vdc.si

SPLETNE STRANI Multimedija.net