Svetovni-dan-clovekovih-pravic.png
21/Feb/2024

10. decembra obeležujemo mednarodni dan človekovih pravic

Ljubljana, 8. december 2023 – Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic, ki ga obeležujemo 10. decembra, na dan, ko je bila sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic, se spominjamo temeljnih načel, ki služijo kot vodilo človeštva. Deklaracija s svojo temeljno izjavo »Vsi ljudje se rodijo svobodni ter imajo enako dostojanstvo in pravice.« še vedno odmeva kot temelj naših skupnih vrednot ter prizadevanj za mir, dostojanstvo in enakost. Poudarek letošnjega mednarodnega dne pa ni le na splošnih načelih deklaracije, ampak tudi na konkretnih primerih njenega udejanjanja, ob tej priložnosti sporoča VDC Tončke Hočevar.

Vloga VDC-ja Tončke Hočevar, ki je pionir v podpori odraslih z motnjami v duševnem in telesnem razvoju v Sloveniji, sega bistveno dlje od zagotavljanja osnovne oskrbe. »Naš center je znan po svojih inovativnih programih, ki omogočajo uporabnikom izboljšanje njihovega vsakdanjega življenja, poleg tega pa jim pomagajo pri razvoju njihovih sposobnosti, zagotavljanju izobraževanja in celo možnosti zaposlitve. Te priložnosti so ključne za spodbujanje večje neodvisnosti in samozavesti med osebami s posebnimi potrebami,« pove Slavko Bolčević, direktor VDC-ja Tončke Hočevar.

Med najpomembnejšimi dosežki tega najstarejšega varstveno-delovnega centra v Sloveniji je individualno prilagojena obravnava, usmerjena v osebni razvoj in izboljšanje življenjskih veščin uporabnikov. Center sodeluje z lokalnimi podjetji in skupnostmi pri zagotavljanju delovnih mest, kar njegovim uporabnikom omogoča aktivno vključevanje v družbo. Organizira tudi različne dogodke za osveščanje javnosti o življenju oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter promovira inkluzivnost. VDC Tončke Hočevar aktivno deluje kot zagovornik pravic invalidov in oseb s posebnimi potrebami, s čimer pomembno vpliva na družbena stališča do vključevanja in pravic le-teh.

Ob letošnjem mednarodnem dnevu človekovih pravic se je treba ne le spomniti temeljnih načel deklaracije človekovih pravic, ampak tudi priznati in ceniti delo ustanov, kot je VDC Tončke Hočevar. »Naša zavezanost in trud sta dokaz, da je z gradnjo bolj vključujoče družbe mogoče spremeniti življenja na bolje. Ta dan tako predstavlja priložnost za obnovitev naše zaveze k spodbujanju enakosti, dostojanstva in pravic za vse ljudi, ne glede na njihove sposobnosti ali omejitve,« še meni Slavko Bolčević.


VDC-Toncke-Hocevar_svetovni-dan-prostovoljcev_1-1200x842.jpg
21/Feb/2024

5. decembra obeležujemo svetovni dan prostovoljcev

 

Ljubljana, 1. december 2023 – Tradicija sodelovanja s prostovoljci v Varstveno delovnem centru Tončke Hočevar sega v čas ustanovitve zavoda, tj. v leto 1968. Prvi prostovoljci so bili starši vključenih uporabnikov, ki so izvajali različne dejavnosti, kot so bralne urice, balinanje in sprehodništvo, s katerimi so popestrili prosti čas vključenih uporabnikov. Z leti se je sodelovanje s prostovoljci širilo in ti so postali pomemben del delovanja zavoda, v katerega je danes vključenih več kot 250 uporabnikov, ob svetovnem dnevu prostovoljcev, ki ga obeležujemo 5. decembra, sporoča VDC Tončke Hočevar. 

 

V zadnjem času se v socialnovarstvenem zavodu, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju prek različnih programov vodenja, varstva, dela in bivanja omogočajo izboljšanje kakovosti njihovega življenja, osredotočajo predvsem na pridobivanje prostovoljcev za individualno druženje, saj uporabniki največkrat izrazijo željo po lastnem prostovoljcu. Ta uporabniku nudi družabništvo, skupaj se odpravita na sprehod, kavo, se udeležita koncerta ali obiščeta kakšno drugo prireditev, skladno z željami uporabnika.  

 

»Prostovoljec je za uporabnika pomembna oseba, saj obišče njega osebno, mu uresniči želje in je njegov zaupnik. Med prostovoljcem in uporabnikom se ustvari poseben odnos, ki ga med druženjem razvijata in gradita,« ob tem pove Slavko Bolčević, direktor VDC-ja Tončke Hočevar. »To sodelovanje je pomembno tako za naše uporabnike kot za prostovoljce, ki skozi prostovoljsko delo pridobivajo nova znanja, izkušnje in kompetence.« 

 

Prostovoljci v VDC-ju Tončke Hočevar izvajajo tudi različne dejavnosti, pri katerih sodeluje več uporabnikov, denimo bralne urice, balinanje ter ustvarjalne in plesne delavnice. Te dejavnosti so namenjene ohranjanju spretnosti in sposobnosti uporabnikov, pridobivanju novih znanj, razvijanju ustvarjalnosti in kakovostnejšemu preživljanju prostega časa. Zavod pa ne sodeluje samo s posamezniki, temveč tudi z društvi, kot sta Tačke Pomagačke ter Vera in luč, ter organizacijami in podjetji, ki v okviru svojih dejavnosti družbene odgovornosti pri njih izvajajo prostovoljske akcije. 

Kot prostovoljci pa se v skupnost vključujejo tudi uporabniki VDC-ja Tončke Hočevar. Trenutno v zavodu izvajajo skupen projekt z Domom starejših občanov Šiška, v okviru katerega njegovi uporabniki enkrat mesečno obiščejo dnevni center DSO-ja in se družijo s starostniki. 

VDC Tončke Hočevar_svetovni dan prostovoljcev_1

Vključenost v mednarodne projekte prostovoljstva  

Leta 2016 se je VDC Tončke Hočevar s pridobitvijo akreditacije za izvajanje Evropske prostovoljne službe, ki se danes imenuje Evropska solidarnostna enota in za katere izvajanje je zavod pridobil znak kakovosti, vključil tudi v mednarodne projekte prostovoljstva. V okviru tega projekta je že gostil nekaj prostovoljcev iz tujine, ki so se vključevali v vsakodnevno delo z uporabniki. Prispevek prostovoljcev iz tujine je še posebej pomemben, saj ima mednarodno dimenzijo in na ta način omogoča uporabnikom priložnost za učenje tujega jezika in spoznavanje z različnimi državami in kulturami. Tako prostovoljec kot uporabnik morata premagati jezikovno oviro in poiskati način za soustvarjanje.  

Kaj druženje s prostovoljci pomeni uporabnikom VDC-ja Tončke Hočevar? Tu je nekaj njihovih odgovorov: 

– »Včasih sem vesela še dolgo po obisku.« 

– »Pomaga mi, ko sem v stiski.« 

– »Zanimivo mi zapolni čas, je prijetna aktivnost.« 

– »Bolje se počutim, ker, kadar igram šah, več razmišljam, zato se potem bolje počutim.« 


VDC-Toncke-Hocevar_3-1200x827.jpeg
21/Feb/2024

3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami

 

Ljubljana, 29. november 2023 – V Sloveniji, kjer z invalidnostjo živi 170 tisoč ljudi, kar predstavlja 8,5 odstotka prebivalstva, je pomembno prepoznati in odpraviti ovire, s katerimi se invalidi vsakodnevno srečujejo. Te ovire niso le fizične narave, temveč tudi posledica neizvajanja in nepoznavanja zakonske ureditve ter odnosa družbe do invalidov, ob mednarodnem dnevu invalidov in oseb s posebnimi potrebami, ki ga obeležujemo 3. decembra, sporoča Varstveno delovni center Tončke Hočevar 

V VDC-ju Tončke Hočevar si prizadevajo za uresničevanje temeljnih pravic invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Njihov cilj je spodbujati in krepiti socialne aktivnosti uporabnikov, jih usmerjati k čim večji samostojnosti in jim zagotavljati delo, prilagojeno njihovim sposobnostim in individualnim potrebam. V zavodu se zavzemajo za večjo vključenost oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v socialno okolje. Podpirajo deinstitucionalizacijo, ki temelji na potrebah in željah uporabnikov, ter si prizadevajo za enakovredno vključevanje invalidov v družbo, kar je temelj demokracije in aktivnega državljanstva.  

»Odločevalce pozivamo, da zagotovijo več finančnih sredstev za podporo invalidom in osebam s posebnimi potrebami, saj je večja finančna podpora ključna za razvoj programov in storitev, ki bodo omogočili boljše vključevanje teh oseb v družbo. Pomanjkanje finančnih sredstev bo imelo neposreden in pomemben vpliv na kakovost in obseg storitev, ki jih nudimo varstveno-delovni centri,« meni Slavko Bolčević, direktor VDC-ja Tončke Hočevar. Ob zmanjšanju oziroma nezagotovitvi dovolj sredstev bodo zavodi, kakršen je VDC Tončke Hočevar, prisiljeni v omejevanje socialnih aktivnosti svojih uporabnikov, kot so organizacija izletov, praznovanj in drugih priložnosti za druženje uporabnikov ter njihovih pomembnih oseb, ki so ključne za spodbujanje socialne vključenosti in izboljšanje kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. Tovrstne dejavnosti so pomembne tudi za krepitev občutka pripadnosti in skupnosti med uporabniki. »Brez zadostnih sredstev bodo te priložnosti omejene, kar lahko negativno vpliva na duševno zdravje in dobro počutje uporabnikov,« še pove Bolčević. 

VDC Tončke Hočevar_3

Poleg tega v VDC-ju Tončke Hočevar poudarjajo še, da bodo brez potrebnih sredstev programi, namenjeni izboljšanju življenja invalidov in oseb s posebnimi potrebami, manj učinkoviti. To bo vodilo v zmanjšanje njihove sposobnosti za samostojno življenje in vključenost v družbo. Ob mednarodnem dnevu invalidov in oseb s posebnimi potrebami pa v zavodu izpostavljajo še nujnost, da se invalidom in osebam s posebnimi potrebami omogoči aktivno državljanstvo, kar pomeni zagotavljanje enakih možnosti za udeležbo v političnem, družbenem, gospodarskem in kulturnem življenju. 

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1992 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami – dan, ki predstavlja priložnost za ozaveščanje o izzivih, s katerimi se soočajo invalidi in osebe s posebnimi potrebami, ter za poudarjanje pomena njihove vključenosti v družbo. Leta 2006 je bila sprejeta Konvencija o pravicah invalidov, ki jo je podpisalo 153 držav, vključno s Slovenijo. Od tedaj je bila v Sloveniji sprejeta vrsta zakonodajnih rešitev za uresničevanje konvencije, med drugim zakona o izenačevanju možnosti invalidov in o osebni asistenci. Eden od prihodnjih izzivov pa je vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo. 

VDC Tončke Hočevar_2 VDC Tončke Hočevar_1


VDC-Toncke-Hocevar_odprtje-Vic_22_11_2023_1-1200x582.jpg
21/Feb/2024

Kartonažni program se seli v ustreznejše in uporabnikom prilagojene prostore 

Ljubljana, 22. november 2023 – Varstveno delovni center Tončke Hočevar, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju omogoča izboljšanje kakovosti njihovega življenja, je odprl nove prostore svoje enote na Viču. V enoti, kjer se izvaja storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, je v kartonažni program trenutno vključenih 30 uporabnikov; sodobni prostori, ki se nahajajo na Koprski ulici 72 v Ljubljani, pa bodo omogočili nadaljnji razvoj programa in nove možnosti za vključevanje večjega števila uporabnikov. 

 

Odprtje novih prostorov predstavlja za VDC Tončke Hočevar pomemben mejnik v prizadevanjih za izboljšanje kakovosti življenja oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. »Naše poslanstvo se ne konča pri zagotavljanju ustrezne podpore in spodbud. Prizadevamo si za večjo vključenost oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v socialno okolje. To pomeni, da ne delamo le za naše uporabnike, ampak z njimi in preko njihovega ustvarjanja. Naš cilj je ustvariti družbo, ki sprejema različnost in v kateri ima vsak posameznik možnost, da se izrazi, dela in sodeluje,« je v svojem nagovoru ob odprtju novih prostorov povedal Slavko Bolčević, direktor VDC-ja Tončke Hočevar. »Verjamemo, da je vsak posameznik sposoben prispevati k družbi na svoj edinstven način. V VDC-ju Tončke Hočevar smo zato zavezani k usmerjanju svojih uporabnikov k čim večji samostojnosti, kar jim omogoča, da razvijajo svoje sposobnosti in talente ter tako prispevajo k bogatejši in bolj raznoliki skupnosti.« 

VDC Tončke Hočevar_odprtje Vič_22_11_2023_2small

V socialnovarstvenem zavodu, ki letos obeležuje 55 let svojega delovanja, uporabnikom zagotavljajo opravljanje dela, prilagojenega njihovim sposobnostim in individualnim potrebam. Z zavedanjem, da je vsak posameznik edinstven, pristopajo k vsakemu uporabniku z individualno pozornostjo in spoštovanjem. »Naše delo temelji na načelu, da je vsakdo sposoben in zasluži priložnost, da pokaže svoje sposobnosti in doseže svoj poln potencial. Pri svojem delu se osredotočamo na potrebe in želje svojih uporabnikov, jim zagotavljamo podporo na področjih, kjer jo potrebujejo, ter jim omogočamo, da živijo čim bolj polno in neodvisno življenje,« je še dodal Bolčević. 

Odprtje novih prostorov enote na Viču pomeni za VDC Tončke Hočevar pomemben korak naprej k uresničevanju ciljev njihovega delovanja. Novi prostori ne predstavljajo le fizične strukture, ki je sodobna in prilagojena uporabnikom, ampak se bodo tu stkale nove zgodbe, kjer bodo uporabniki VDC-ja Tončke Hočevar razvijali svoje veščine, krepili svojo samostojnost in prispevali k skupnosti ter živeli polno in izpolnjujoče življenje. 

VDC Tončke Hočevar_odprtje Vič_22_11_2023_1


2.png
21/Feb/2024

27. oktobra obeležujemo svetovni dan delovne terapije

Ljubljana, 25. oktober 2023 – Delovni terapevti imajo pomembno vlogo v življenju uporabnikov Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju prek različnih programov vodenja, varstva, dela in bivanja omogoča izboljšanje kakovosti njihovega življenja. Delovna terapija, katere svetovni dan, ki letos poteka pod geslom Povezani s skupnostjo, obeležujemo 27. oktobra, se osredotoča na posameznika, ki mu želi omogočiti vključevanje v njemu smiselne dejavnosti, ki izboljšujejo njegovo zdravstveno stanje in mu pomagajo k bolj kakovostnemu življenju.

Delovna terapija ima velik pomen za zdravje posameznika in se nanaša na katerokoli dejavnost ali nalogo v vsakdanjem življenju – pri skrbi zase, delovni storilnosti ali v prostem času. »Naši delovni terapevti so kot reševalci problemov, ustvarjalni pri svojem delu in inovativni v pristopih, saj delujejo celostno s postopnim zadovoljevanjem malih ciljev, da skupaj z uporabniki dosežejo velike,« je ob svetovnem dnevu delovne terapije povedal Slavko Bolčević, direktor VDC-ja Tončke Hočevar. »Vedno izhajamo iz uporabnika, njegovih potreb, sposobnosti, znanj in želja.«

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki posamezniku omogoča, da lahko kljub bolezni in oviranosti opravlja zanj pomembne življenjske vloge in naloge. Delovni terapevti v VDC-ju Tončke Hočevar s specifičnim pristopom spodbujajo in delujejo na način, da je uporabnik v največji možni meri vključen v dejavnosti, povezane z njegovim življenjem in funkcioniranjem. Svojim uporabnikom s smiselnimi terapevtskimi aktivnostmi pomagajo, da živijo čim bolj polno, kakovostno in zadovoljno življenje.

Delujejo na različnih področjih, največji poudarek pa je na dnevnih dejavnostih, ki zajemajo osebno nego, hranjenje, vključevanje v skupnost, samostojnost v ožjem in širšem okolju ter uporabo različnih terapevtskih pripomočkov za samostojnost; delu, ki zajema ergonomske prilagoditve in pomoč pri iskanju ustrezne zaposlitve; ter prostem času, kjer uporabnikom nudijo pomoč pri vključevanju v ustrezne dejavnosti ter iskanju, organizaciji in izvajanju le-teh.

»Z delovno terapijo omogočamo uporabnikom sodelovanje pri tistih dejavnostih, ki so jim pomembne ter odražajo njihove vrednote in jim dajejo občutek zadovoljstva. Uporabnike spodbujamo k čim večji samostojnosti na vseh področjih njihovega delovanja, toliko časa, dokler je to mogoče. Na ta način so naši uporabniki kljub svojim omejitvam aktivni člani družbe in okolja, v katerem živijo in delajo, kar pozitivno vpliva na njihovo kakovost življenja,« je še povedal Slavko Bolčević.


Dusevno-zdravje.png
21/Feb/2024

10. oktobra obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja

Ljubljana, 5. oktober 2023 – Duševno zdravje je sestavni del celostnega zdravja in blaginje vsakega posameznika, ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra, sporoča Varstveno delovni center Tončke Hočevar. Poslanstvo centra je podpora odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, zato je skrb za duševno zdravje v njihovem vsakodnevnem delovanju še toliko bolj pomembna.

Med duševno motnjo in motnjo v duševnem razvoju je razlika. Duševna motnja je stanje, ki vpliva na razpoloženje, mišljenje in vedenje in se lahko pojavi v katerem koli obdobju življenja. Motnja v duševnem razvoju pa je stanje, ki se običajno pojavi v zgodnji fazi razvoja in lahko vpliva na kognitivne, socialne in čustvene sposobnosti posameznika. Vsaka od motenj zahteva različen pristop v obravnavi, zato posvečajo v VDC-ju Tončke Hočevar posebno pozornost individualizirani oskrbi.

»Duševno zdravje je ključno za splošno kakovost življenja naših uporabnikov. V našem centru jim nudimo celostno, holistično in individualno obravnavo. Naša osnovna filozofija je uporabnikom zagotoviti podporo na področjih, kjer jo potrebujejo, medtem ko na tistih področjih, na katerih so samostojni, to ohranjamo in spodbujamo,« pove Slavko Bolčevič, direktor VDC-ja Tončke Hočevar. »Ta pristop se odraža pri vseh storitvah, ki jih naš zavod nudi, in je ključen za celostno blaginjo naših uporabnikov.«

Zaposleni v VDC-ju Tončke Hočevar so strokovno usposobljeni za delo z osebami z različnimi oblikami motenj v duševnem in telesnem razvoju ter se redno izobražujejo in usposabljajo na področju duševnega zdravja, da bi uporabnikom zagotovili najboljšo možno oskrbo. Poleg tega pa v zavodu posebno pozornost namenjajo tudi duševnemu zdravju zaposlenih, saj so prepričani, da je to temelj za uspešno delo z uporabniki. Zaposlenim zato nudijo redna izobraževanja in supervizije za krepitev duševne odpornosti.


VDC-logo-sec.png
21/Feb/2024

VDC Tončke Hočevar je najstarejši varstveno-delovni center za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Sloveniji

Ljubljana, 3. oktober 2023 – 1. oktobra 1968 je bil s sklepom takratnega Društva za pomoč nezadostno razvitim osebam ustanovljen Varstveno delovni center Tončke Hočevar, ki je tako najstarejši in prvi ustanovljeni varstveno-delovni center v Sloveniji, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju prek različnih programov vodenja, varstva, dela in bivanja omogoča izboljšanje kakovosti njihovega življenja.

 

Pred 55 leti, ko je bil ustanovljen VDC Tončke Hočevar, so bile tovrstne ustanove pogosto del večjih, centraliziranih sistemov socialne oskrbe, kjer sta bili njihova avtonomija in možnost prilagajanja na lokalno raven precej omejeni. Danes pa so institucije, ki nudijo socialnovarstvene storitve, bistveno bolj avtonomne, večji poudarek je na strateškem upravljanju, izpolnjevanju ciljev in prilagodljivosti, poudarjajo v VDC-ju Tončke Hočevar.

»Ob ustanovitvi je bil naš zavod, tako kot drugi podobni zavodi, osredotočen zlasti na osnovno oskrbo uporabnikov, ni bilo tolikšnega poudarka na rehabilitaciji, socialni vključenosti in individualizaciji storitev. Skladno z razvojem področja socialnovarstvenih storitev za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju pa danes varstveno-delovni centri nudimo širok nabor storitev, ki so prilagojene potrebam uporabnikov, vključno z rehabilitacijo, izobraževanjem in dejavnostmi socialnega vključevanja,« je povedal Slavko Bolčevič, direktor VDC-ja Tončke Hočevar.

Pred več kot pol stoletja so bili modeli socialne oskrbe bolj institucionalni z manj poudarka na človekovih pravicah in individualnih potrebah uporabnikov; manj je bilo tudi vključevanja v širšo skupnost. »Danes imajo večji pomen deinstitucionalizacija, ki mora temeljiti na potrebah in željah uporabnikov, humanizacija oskrbe in spoštovanje človekovih pravic. Ustanove, kot je VDC Tončke Hočevar, aktivno izvajamo programe družbene odgovornosti ter sodelujemo s številnimi partnerji v skupnosti,« področje socialnovarstvenih storitev za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju danes in pred 55 leti primerja Bolčevič.

Pomembne priložnosti za nadaljnji razvoj socialnovarstvenih storitev vidi Slavko Bolčevič zlasti na področju digitalne preobrazbe ter telemedicine in e-zdravja. Pomemben korak bo po njegovem mnenju predstavljala uporaba naprednih tehnologij za izboljšanje upravljanja, komunikacije ter zagotavljanja zdravstvenih in terapevtskih storitev na daljavo. Prepričan je tudi, da je prihodnost v razvoju specializiranih programov, ki bodo prilagojeni posebnim skupinam, kot so osebe z določenimi zdravstvenimi stanji ali posebnimi potrebami, ter v vseživljenjskem učenju, ki bo uporabnikom omogočilo razvoj novih veščin.

Zgodovina VDC-ja Tončke Hočevar

Ob ustanovitvi leta 1968, takrat pod imenom Demonstracijsko eksperimentalni center za dnevno varstvo in delovno usposabljanje duševno prizadete mladine v izgradnji, se je v zavod vključevalo 17 odraslih pod vodstvom dveh zaposlenih. V letu 1986, ko je število vključenih uporabnikov naraslo na 144, in jih je spremljalo 37 zaposlenih, se je zavod preimenoval v VDC Tončke Hočevar. Zaradi naraščajočih potreb se je zavod razširil in danes je vanj v različnih oblikah bivanja ter vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji vključenih 254 uporabnikov, zavod pa zaposluje 148 ljudi in sodeluje z več prostovoljci.

Zavod je usmerjen v celostno obravnavo svojih uporabnikov v sodelovanju z zunanjimi ustanovami in njihovimi svojci ali skrbniki ter si prizadeva za nadgradnjo že obstoječih storitev in išče najprimernejše rešitve za uporabnike. Pri tem sledi načelu enake dostopnosti za vse, normalizacije, individualizacije in možnosti izbire. Njegova dejavnost obsega izvajanje socialnovarstvenih storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, institucionalnega varstva, socialnega vključevanja invalidov in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

 


Knjiga-Okoli-Ljubljane_naslovnica-1200x1200.png
21/Feb/2024

Ljubljana, 8. september 2023 – Varstveno delovni center Tončke Hočevar je predstavil knjigo Okrogle ljubljanske – Around Ljubljana avtorjev Pavla Franza, uporabnika VDC-ja Tončke Hočevar, in Erike Pavlin, umetniške vodje Tončkinega ateljeja, slikarsko-keramičnega programa VDC-ja Tončke Hočevar. Varstveno delovni center tudi s tovrstnimi dejavnostmi spodbuja in krepi socialne aktivnosti svojih uporabnikov ter jih usmerja k čim večji samostojnosti in uresničevanju potencialov.

 

»V VDC-ju Tončke Hočevar si s svojim delovanjem prizadevamo za bolj kakovostno in polno življenje odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Tudi s tovrstnimi dejavnostmi, kot sta priprava in izdaja knjige, se naši uporabniki vključujejo v širše socialno okolje in uresničujejo svoj potencial,« je povedal Slavko Bolčevič, direktor VDC-ja Tončke Hočevar. »Predstavljena knjiga, ki je nastajala v okviru naše umetniške enote Tončkin atelje, je sad dolgoletnega trdega dela in zavezanosti ter dokaz o sodelovanju, ki lahko prinese čudovite stvaritve.«

Predstavitev-knjige-Okrogle-ljubljanske-Around-Ljubljana-Erika-Pavlin-Slavko-Bolcevic-Pavel-Franz

Knjigo ilustracij, katere osrednji motiv so debeluške, ki vodijo bralca po prelepih ulicah Ljubljane, je pripravil VDC Tončke Hočevar, izdala pa jo je Založba Buča. S predstavitvijo knjige se je zaključila tudi razstava knjižnih ilustracij Okrogle ljubljanske – Around Ljubljana, ki je potekala v Skrbovin’ci, prvi skupni prodajalni ročnih izdelkov štirih ljubljanskih varstveno delovnih centrov – poleg VDC-ja Tončke Hočevar še Delovnega in zaposlitvenega centra Janeza Levca, Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček ter podjetja za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva.

Predstavitev-knjige-Okrogle-ljubljanske-Around-Ljubljana-1  redstavitev-knjige-Okrogle-ljubljanske-Around-Ljubljana_Pavel-Franz

Vabilo si lahko ogledate tudi tukaj.


VDC-logo-sec.png
21/Feb/2024

Kot Varstveno delovni center Tončke Hočevar se zavezujemo k temu, da bomo s svojim delovanjem, storitvami in programi aktivno prispevali k izpolnjenemu in polnemu življenju posameznika, ki je del naše skupnosti – »Tončkine skupnosti«. Več o zavezi vodstva k družbeni odgovornosti si preberite v dokumentu tukaj.


SPLETNE STRANI Multimedija.net